Výbor obyvatel

Uživatelé Dps Vrbno, p. o. si zvolili výbor, který chrání jejich oprávněné zájmy a v případě, kdy uživatelé projeví přání, je zastupuje v jednání s vedením Dps. Z pověření uživatelů, podnětu vedení Dps nebo vlastního podnětu může výbor jednat ve věcech týkajících se oprávněných zájmů uživatelů.

Výbor obyvatel plní zejména tyto úkoly

  • působí na uživatele, aby jejich chování a jednání odpovídalo zásadám klidného soužití, aby dodržovali pravidla soužití, pokyny vedení organizace i ostatních odpovědných pracovníků a dle svých možností a schopností se spolupodíleli na kvalitním chodu zařízení,
  • iniciativně spolupracuje s vedením zařízení při organizování kulturní, zájmové a dobrovolné pracovní činnosti uživatelů; při projednávání a řešení případných stížností, podnětů a připomínek, které mohou uživatelé podávat jednak prostřednictvím tohoto výboru, jednak přímo vedení Dps,
  • spolupracuje při řešení závažných otázek týkajících se uživatelů služby a jejich života v Dps; navrhuje případné změny v rozsahu poskytovaných služeb dle individuálních potřeb osob.

Vypracovala: Mgr. Kristína Strouhalová, vedoucí sociální služby.

Za správnost: Mgr. Jan Vavřík, ředitel organizace.