Roční plán sociálně aktivizačních služeb

Rok 2016

Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením realizujeme s cílem přispět k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života a nabízenými aktivitami napomoci k obnovení, udržení a rozvoji duševních sil a schopností a dovedností ve stáří. Aktivitami předcházíme sociálnímu vyloučení seniorů.

Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytovat programy a projekty s cílem uchovat duševní i fyzické síly uživatelů, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomoci druhých. Cílem je:

 • poskytnout sociální a komplexní ošetřovatelskou péči po 24 hodin denně,
 • zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty klientů se společenským prostředím,
 • nabízet sociálně terapeutické činnosti, vytvářet, rozvíjet dovednosti, vědomosti, kompetence klientů,
 • pomáhat klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • umožnit klientům uplatnit své profesní, životní zkušenosti, vědomosti a dovednosti,
 • umožnit klientům aktivně se zapojit při řešení problémů v našem zařízení,
 • orientovat klienty v současném světě moderních technologií, napomáhat jim využít všechny dostupné zdroje informací k uspokojení individuálních potřeb,
 • udržet a rozvíjet fyzické síly klientů se záměrem co nejdéle udržet jejich mobilitu.

Všechny aktivity musí být přizpůsobeny možnostem a schopnostem uživatele. Aktivity mohou mít formu skupinové nebo individuální činnosti.

Výbor obyvatel DpS: v lednu letošního roku byl ustanoven Výbor obyvatel DpS. Je tvořen zástupci klientů, kteří jsou uživateli sociálních služeb poskytovaných DpS. Jejich posláním je zprostředkovávat kontakt mezi klienty a vedením tak, aby klienti měli možnost vyjadřovat se k okolnostem jejich života v DpS. Výbor umožňuje klientům vyjadřovat vlastní vůli, podněty, názory, potřeby a připomínky se zřetelem k individualitě klientů i specifikům života v domově pro seniory. Výbor obyvatel plní především tyto úkoly:

 • aktivně přispívá k výměně informací a otevřené komunikaci v DpS mezi všemi zainteresovanými,
 • působí na klienty, aby jejich soužití, chování a  jednání i vzájemné vztahy mezi nimi a zaměstnanci DpS Vrbno byly co nejlepší,
 • podílí se na řešení sporů či konfliktů mezi klienty a na minimalizaci nenaplněných očekávání mezi klienty a DpS. Přispívá k odstraňování případných   nedorozumění mezi klienty a zaměstnanci DpS,
 • podává podněty k vedení DpS, týkající se života, soužití a aktivit klientů - např. organizování kulturní, zájmové a  pracovní činnosti, výletů, pořádání oslav apod. akcí.
 • vznáší dotazy a podněty, vyjadřuje se k naplňování obsahu a poslání zejm. pobytové sociální služby a její kvalitě,
 • může se vyjadřovat k cílům a záměrům poskytovatele v oblasti zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb a jejich rozvoje

Kreativní dílna: je zaměřena na výrobu předmětů z různých materiálů, při které klienti procvičují především funkce rukou a je vhodná zejména pro klienty se zájmem o tvořivé a manuální činnosti. Činnost v kreativní dílně je často spjata s aktuální roční dobou. Zaměřuje se také na trénink kognitivních funkcí (trénink paměti, rozhodování, logického myšlení apod.). Jedná se o skupinovou aktivitu. Počet klientů 6– 8.

Dílna s ergoterapeutickými prvky: zaměřuje se na individuální potřeby jednotlivých klientů, kromě podpory soběstačnosti a nácviku běžných denních činností se zaměřuje na trénink jemné a hrubé motoriky, či podporu řečových a komunikačních funkcí. Skupinová i individuální aktivita s počtem klientů 6 – 8.

Zpíváme pro radost: aktivita s prvky muzikoterapie, která se využívá zejména k aktivizaci klientů prostřednictvím zpěvu a hry na jednoduché hudební nástroje. Zpěv známých lidových písní, udržuje dlouhodobou paměť klientů, poslech hudby, vyvolává pozitivní emoce, povzbuzuje fantazii a uvolňuje svalové napětí. Prostřednictvím rytmu může hudba též pozitivně ovlivňovat srdeční činnost, krevní tlak a dýchání. Zároveň může být také prostředkem pro vyjádření pocitů a tudíž specifickým způsobem komunikace. Skupinová aktivita. Počet klientů 12 – 15.

Klub přátel: je zaměřen na rozvoj slovní zásoby a procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti, rozvíjí a udržuje i schopnost soustředění a vyjadřovacích schopností (zpěvem, povídáním atd.). Skupinová aktivita. Počet klientů 12 – 15

Bohoslužby: každých 14 dní se konají přímo v DpS bohoslužby. Nahrazují věřícím klientům alespoň částečně jejich pravidelné nedělní návštěvy v kostele a nabízejí jim i po příchodu do Domova útěchu v podobě pravidelného duchovního setkání. Otec dokonce zůstává i  déle, než původně plánoval. S klienty si povídá o soukromém životě a o všem, o co se naši senioři zajímají. Přestože bohoslužby nepořádáme každý týden, mají velký význam a efekt. Klientům je zprostředkováván kontakt s Bohem, který je pro věřící zcela zásadní. 

Relaxace: v této aktivitě se snažíme zprostředkovat klientům příjemné smyslové podněty (sluchové, čichové). Jedná se o metodu alternativní medicíny, která používá rostlinné, tzv. esenciální oleje na ovlivnění lidského zdraví a psychiky. Při aromaterapeutickém ošetření by se mělo harmonizovat tělo i duše. Vonné oleje se používaly již před mnoha tisíci lety ve starověkém Egyptě při masážích, inhalacích a balzamování těl. Starověcí Římané využívaly oleje jako dezinfekci při vykuřování prostoru jako prevenci nebezpečných epidemií. Nový zájem o tuto metodu podnítil francouzský chemik Gattefosse ve 20. letech 20. století, když zkoumal využití vonných olejů v parfumériích a přitom objevil jejich léčebné účinky.

Kulturní a literární chvilky: kulturní chvilky se konají nepravidelně – 1x týdně. Náplní tohoto programu je promítání filmů, zejména přírodopisných dokumentů a filmů pro pamětníky, které si klienti vyberou z nabídky. Příležitostně zveme děti z mateřských škol, dětského domova, ZŠ, které vystupují s pásmem básniček, písniček, tanečků, scének. Literární chvilky je program nevyžadující aktivní zapojení klientů v takové míře, jako je tomu u jiných aktivit. Cílem je především příjemně strávený čas, podpora společenských kontaktů a zlepšení psychické kondice klientů. Klientům se předčítají srozumitelné a zábavné texty, nejčastěji povídky, ale může se číst i delší text na pokračování. Na výběru textů se podílejí sami klienti. Skupinová aktivita. Počet klientů na aktivitě: až 25

Kavárna: je společenské setkávání klientů domova, které se koná 1x za 14 dní o víkendu v DpS za účasti dobrovolnic z Levicového klubu žen. Jedná se o skupinovou aktivitu, maximální počet klientů 25.

Canisterapie: je způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Klienty Dps navštěvuje každý druhý týden. Společně se svou majitelkou navštěvují jednotlivé klienty, kteří si ho mohou hladit, mazlit se s ním, vzít si ho do postele, nebo se třeba jen podívat na některé z mnoha dovedností, které pes ovládá. Kontakt se psem má okamžitý a často až zázračný efekt na psychickou kondici našich klientů, výrazně zlepšuje komunikaci – klienty si mohou se psem popovídat, zavzpomínat na svá vlastní domácí zvířata apod. Individuální i skupinová forma.

Vaření a pečení: slouží k udržení dovedností, které byly po celý život našim klientům důvěrně známé, nyní však již nemají možnost je denně procvičovat. Program má také společenskou funkci. Hlavním cílem je příjemně společně strávený čas, nikoliv perfektní výrobek. Vybíráme takové recepty, které umožňují aktivní zapojení co největšího počtu účastníků. Skupinová aktivita. Počet klientů 6 – 8.

Kondiční cvičení: jde o protahovací a posilovací cvičení pro udržení a zlepšení kondice našich klientů. Při cvičení vycházíme ze zachovalých funkcí organismu, které neustále rozvíjíme a posilujeme. Hlavním cílem zůstává osobní, fyzická a psychická zdatnost. Ne sportovní výkony, ale mobilita pro uchování soběstačnosti, jistoty sebevědomí a také kvality života. Skupinová aktivita. Počet klientů 10

Masáže a bazální stimulace: bazální stimulace je pedagogicko-psychologickou aktivitou, kterou se snažíme nabídnout jedincům s těžkým postižením možnosti pro vývoj jejich osobnosti. Pojem bazální znamená v tomto případě základní (elementární) nabídku, která se realizuje v nejjednodušší podobě. Pojem stimulace znamená, že nabízíme podněty tam, kde se jedinec s těžkým postižením není schopen (vzhledem ke svému postižení) sám postarat o dostatečný přísun podnětů potřebných pro svůj vývoj. Individuální aktivita

Trénování paměti: trénování paměti slouží k procvičení krátkodobé i dlouhodobé paměti. Rozvíjí či udržuje také schopnost soustředění a vyjadřovací schopnosti. Klienti jsou rozděleni do dvou skupin po 5 až 8 členech. Rozdělení do skupin umožňuje, aby měl každý prostor zapojit se podle svých možností a schopností. Snažíme se rozdělovat pozornost mezi všechny klienty ve skupině, vybízíme k aktivní účasti, zachováváme však přátelskou a uvolněnou atmosféru tak, aby cvičení probíhala zábavnou formou. Pracovník pracuje se zásobou předem vypracovaných témat, ze kterých vybírá dle aktuální roční doby (např. téma „Zima“, „Vánoce“ apod.) nebo dle zájmu klientů (např. témata „Knihy a literatura“, „Bydlení a domácnost“, „Sport“ atd.). Každé téma obsahuje čtyři programy a probírá se přibližně jeden měsíc. Aktivita začíná společnou orientací v čase. Připomeneme si aktuální den a datum, podíváme se, kdo slaví svátek a jaká zajímavá výročí na daný den připadají. Skupinová aktivita. Počet klientů na aktivitě: 3 skupinky po 5-8 klientech. Následuje vlastní tematicky zaměřený program skládající se z nejrůznějších typů cvičení, která jsou zaměřená na tyto oblasti:

Procvičení krátkodobé a střednědobé paměti: Klienti mají například za úkol zapamatovat si určitý počet předmětů nebo obrázků, které jsou posléze zakryty.

Výbavnost slov a pojmů: Klienti vymýšlejí co největší počet slov od zadaného písmene nebo pojmů souvisejících s daným tématem (např. co nejvíce zimních sportů, typických vánočních jídel apod.).

 • Schopnost logického uvažování: Klienti mají např. vyřadit ze skupiny pojmů ten, který do ní nepatří, spojovat správně dvojice pojmů apod.
 • Procvičení dlouhodobé paměti: Klienti doplňují známá přísloví, rčení, pranostiky. Ke konci programu zařazujeme často také krátkou reminiscenční část. Klienti vzpomínají na své vlastní zážitky a zkušenosti spojené s daným tématem - např. kterým sportům jste se věnovali, jak vás to bavilo atd.
 • Podpora komunikace: Vybízíme klienty k jednoduché diskusi související s tématem, ve které každý dostane prostor se vyjádřit (např. které roční období máte nejradši a proč).